[Box] Không sử dụng được mã code mua tại FPT SHOP và đổi điểm từ GRAB